Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-09-23.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Na stronie znajdują się odnośniki do stron zewnętrznych, które nie są w pełni dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-18.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Agata Piechna,
 • adres e-mail - a.piechna@sp169.elodz.edu.pl,
 • numer telefonu - 500594505,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Napoleońska 7/17, 94-231 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej  usytułowana jest w jednej lokalizacji, w budynku przy Lodzi przy ul. Napoleońskiej 7/17
  • Do głównego wejścia prowadzą schody, dwa stopnie
  • Po lewej stronie wejścia głównego, bezpośrednio z chodnika jest usytuowany podjazd, zbudowany z kostki zapewniający dostęp do budynku przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.
  • Wejście do budynku szkoty przez podwójne drzwi.
  • Drzwi wejściowe zbudowane są z profili aluminiowych wypełnionych szklanymi bezpiecznymi szybami , dodatkowo w drzwiach znajdują się klamki.
  • Pierwsze wejście od ulicy, drzwi środkowe, otwierane przez osobę wchodzącą.
  • Drugie drzwi oszklone bezpieczne, z wiatrołapu, usytuowane po lewej stronie. Drzwi otwierane automatycznie przez pracownika obsługi.
  • W wejściu głównym — dyżurujący pracownik obsługi, który udziela pomocy osobom niepełnosprawnym.

Na parterze informacji udzielają : przy wejściu, w dyżurce - pracownicy obsługi; sekretariat szkoły pokój 2 - starszy referent, pokój 2a - kierownik gospodarczy, pokój 5a — główny księgowy.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Korytarze i schody
  • Na  korytarzach po lewej stronie znajdują się ławki - miejsca siedzące do odpoczynku.

  • Brak wind. Brak możliwości przejścia na wyższe piętra dla osoby poruszającej się na wózku.
  • Korytarz na parterze szeroki, można przewozić wózki z osobami niepełnosprawnymi.
  • Swobodny dostęp na parterze do sekretariatu, pokoju kierownika gospodarczego, pokoju głównego księgowego i sali gimnastycznej.
 1. Opis dostosowań:
  • Mała pochylnia bezpośrednio z chodnika, ułatwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim do wejścia głównego.
 2. lnformacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Szkoła posiada na podjeździe przed budynkiem, parking z wyznaczonym jednym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 3. lnformacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń biurowych w budynku szkoły. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 1. lnformacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • Brak takiej możliwości.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.