Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

Kurs tutorski dla nauczycieli

Email Drukuj PDF

W ramach ogólnopolskiego projektu pn. "Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole", nauczyciele z naszej szkoły rozpoczęli kurs tutorski.

Kurs zapewnia uczestnikom przygotowanie do pracy w charakterze tutora na każdym etapie edukacyjnym. Zajęcia wzbogacą nauczycieli o metodę pracy tutorskiej przygotowując do  pracy w oparciu o założenia pedagogiki dialogu. Więcej o projekcie >>>

Kurs zorganizowany jest w ośmiu ośmiogodzinnych blokach i trwa łącznie 64 godziny i obejmuje:

×        Warsztaty i wykłady wprowadzające w praktykę tutora szkolnego

×        Tutoring / coaching wzajemny uczestników

×        Superwizję i konsultacje tutorskie

×        Warsztaty pozwalające na wypracowanie i spisanie narzędzi tutorskich oraz sposobów postępowania, charakterystycznych dla środowiska uczestników kursu.

Program i harmonogram Kursu:

 • Wprowadzenie w tutoring i pedagogikę dialogu.
 • Budowanie relacji w środowisku szkolnym, współpraca z rodzicami.
 • Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich wykorzystanie w pracy tutorskiej.
 • Wyznaczanie celów tutoringu oraz budowanie planów i programów ich osiągania.
 • Towarzyszenie i monitorowanie realizacji planów i ścieżek rozwoju ucznia.
 • Informacja zwrotna i autorefleksja w tutoringu. Ewaluacja pracy ucznia – ewaluacja pracy tutora.
 • Kreatywność tutora i jego wychowanka
 • Wartości w pracy tutora - wychowawcy etyka pracy tutora.

 

Sukces podczas XVI edycji festiwalu „Podróże z książką”.

Email Drukuj PDF

I miejsce dla Wiktorii.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kształcenia Praktycznego organizuje Festiwal Bibliotek Szkolnych od 2001 roku. XVI edycja festiwalu nosiła hasło „Podróże z książką”. W ramach festiwalu odbyły się konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Podsumowanie konkursu miało miejsce w malowniczych wnętrzach Pałacu Poznańskiego przy ul. Ogrodowej.

Wręczenie nagród odbywało się w otoczeniu najwyższych władz oświatowych w Łodzi.

Miło nam poinformować, że I miejsce w Łodzi w kategorii uczniów kl. IV-VI w konkursie: Podróż w książce, czyli Ilustrowana mapa przygód bohatera zdobyła Wiktoria Tomczyk kl. Va. To ogromny sukces, ponieważ pokonała ponad stu konkurentów! Serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat XVI Festiwalu Bibliotek Szkolnych można przeczytać na stronie: http://www.wckp.lodz.pl/


 

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim

Email Drukuj PDF

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim od 2017/2018

Od 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi, będzie ośmioletnią szkołą podstawową.
Klasa VII a, będzie oddziałem dwujęzycznym z językiem angielskim - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim, przy czym w dwóch językach prowadzona będzie historia i biologia. Język angielski będzie prowadzony przez 5 godzin w tygodniu.

Zasady przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.
Podstawa prawna: Art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe

1. Do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia SP nr 169 w Łodzi, który:

1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego przystępują w wyznaczonym terminie do sprawdzianu predyspozycji do nauki języków obcych. Jest to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego
w  Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi na rok szkolny 2017/2018

DATA Etap rekrutacji, czynność rodzica*kandydata
07 czerwca 2017 r. godzina. 9.00 Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych.
12 czerwca do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

Od 23 czerwca do
26 czerwca  do godz. 1500
Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII.
28 czerwca do godz. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
29 czerwca  do godz. 1500 Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej. Wzór pisma dostępny w sekretariacie szkoły.
Uwaga!
W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego
.
30 czerwca do godz. 1500 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

01 lipca
od godz. 1300

Rekrutacja uzupełniająca odbywać się bezpośrednio w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

Przed przystąpieniem ucznia do testu predyspozycji językowych, rodzic składa do 7 czerwca 2017 r. do godziny 8.30 DEKLARACJĘ, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Warunki organizacji sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim na rok szkolny 2017/2018

1)    Dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim przeprowadza się sprawdzian predyspozycji językowych.
2)    Sprawdzian predyspozycji językowych ma formę pisemną, trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach, np. uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce mogą mieć wydłużony czas o 15 minut.
3)    Z testu sprawdzającego predyspozycje językowe można uzyskać maksymalnie 50 pkt.
4)    Kandydat uzyska pozytywny wynik, jeżeli osiągnie 50% punktów.
5)    Test przeprowadzany jest w języku polskim. Nie sprawdza wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, ale predyspozycje uczniów do nauki języków obcych.
6)    Test może sprawdzać następujące umiejętności:
– czytanie tekstu ze zrozumieniem,
– uzupełnianie tekstu (zdań) właściwymi wyrazami,
– wyszukiwanie słów o tym samym i przeciwstawnym znaczeniu,
– grupowanie wyrazów w kategorie gramatyczne i znaczeniowe,
– tworzenie odpowiednich (analogicznych) form gramatycznych,
– wyszukiwanie podobieństw między językami,
– analizowanie języka fikcyjnego (tworzenie reguł gramatycznych).
7)    Sprawdzian przeprowadzi i sprawdzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.
8)    Uczniowie – kandydaci powinni zgłosić się do wyznaczonej sali 15 minut przed rozpoczęciem testu.
9)    Kandydaci nie będący uczniami Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi, na sprawdzian muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną.
10) Uczniowie rozwiązują test samodzielnie, nie mogą korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych.
11) Wyniki testu zostaną ogłoszone w terminie najpóźniej 7 dni od dnia przeprowadzenia sprawdzianu na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

 

Ogłoszenie - boisko szkolne

Email Drukuj PDF

Boisko wielofunkcyjne przy SP nr 169 w Łodzi  jest udostępnione dla mieszkańców w godzinach 8.00 - 20.00. Na boisku są również prowadzone zajęcia zorganizowane.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


 

Z życia szkoły

 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-bid076.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK