Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Nabór WNIOSEK-klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

WNIOSEK-klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Email Drukuj PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej, do której został złożony wniosek o przyjęcie kandydata do pierwszej klasy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi ul.
 2. Napoleońska 7/17, tel.: + 48 (42)634 74 11 lub 500 594 505, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia w związku art. 130 ust. 1, 133 ust. 2 i ust 6, art. 137 ust.1, art. 150, art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 z późn. zm.) które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników oraz kryteria rekrutacyjne, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 6. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane osobowe na podstawie umowy powierzenia, inne podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 7. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi we wniosku na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 z późn. zm.),
  w zakresie:
  1. kandydatów przyjętych, nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do szkoły,
  2. kandydatów nieprzyjętych przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
   1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia,
   2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia,
   3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów.
 11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności
  z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.
 12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak
  jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do wybranej szkoły i skorzystanie z kryteriów pierwszeństwa. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpoznanie sprawy.