Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Dokumenty szkolne Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

Email Drukuj PDF

Regulamin korzystania z darmowych podręczników

lub materiałów edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169
im. Marii Dąbrowskiej w  Łodzi z dnia 4 września 2017 r.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) ogłoszono dnia 2 grudnia 2016 r. art.22 aj, art.22 ak.

§ 1 Przedmiot Regulaminu

Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

1)    zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu
do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

2)    tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

3)    postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)    Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

2)    Bibliotece – należy przez to rozumieć „bibliotekę podręczników szkolnych” funkcjonującą w ramach biblioteki szkolnej.

3)    Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

4)    Podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

5)    Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

6)    Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

7)    Dotacji – należy przez to rozumieć dotację celową, o której mowa w art. 22ae pkt 3, 4, 5, 6 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943).

8)    Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

9)    Wychowawcy klasy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły wychowawcę danej klasy.

§ 3. Zadania biblioteki

1)    Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2)    Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

3)    Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów kompletu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

4)    Czas otwarcia Biblioteki podany jest do wiadomości użytkownikom w informacji umieszczonej przy wejściu do Biblioteki.

§ 4. Przyjęcie podręczników na stan szkoły

1)    Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownych faktur.

2)    Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3)    Każdy egzemplarz podręcznika zostaje wpisany do księgi inwentarzowej podręczników. Wartość podręczników oraz materiałów edukacyjnych wpisuje się na podstawie faktur. Każdemu podręcznikowi nadaje się numer inwentarzowy. Każdy podręcznik posiada stempel biblioteki szkolnej.

§ 5. Użytkownicy Biblioteki podręczników szkolnych

1)    Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy Uczniowie Szkoły oraz Nauczyciele.

2)    Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz z godzinami otwarcia biblioteki podręczników szkolnych.

3)    Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.

§ 6. Okres trwania wypożyczenia

1)    Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego (w miarę dostępności podręczników).

2)    Podręczniki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy. Należy je zwrócić najpóźniej tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

3)    Wypożyczenie podręczników jest bezpłatne.

4)    Szczegółowe zasady wypożyczania określa procedura, o której mowa w § 7 Regulaminu.

5)    Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

§ 7. Procedura wypożyczania podręczników

1)    Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

2)    Na początku roku szkolnego Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu (załącznik nr 2) pobiera z Biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.

3)    Wychowawca klasy odbiera z Biblioteki podręczniki dla uczniów, rozdaje je Uczniom lub Rodzicom wg otrzymanej od nauczyciela bibliotekarza listy zawierającej numery inwentarzowe podręczników oraz imiona i nazwiska uczniów.

4)    Wychowawca ma obowiązek zapoznać Rodziców na zebraniu z regulaminem wypożyczania podręczników.

5)    Wraz z przekazaniem podręczników lub materiałów edukacyjnych wychowawca ma obowiązek odebrać podpisane przez rodzica oświadczenie zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz pisemne potwierdzenie odbioru podręczników i materiałów edukacyjnych. Potwierdzenie odbioru podręczników oraz oświadczenie o zapoznaniu się
z regulaminem wypożyczania podręczników Wychowawca klasy przekazuje Bibliotece najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

6)    Wychowawca ma obowiązek polecić rodzicom, aby przed wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a ewentualne uszkodzenia natychmiast zgłosili wychowawcy. Wychowawca ma obowiązek zanotować uwagi.

§ 8. Zmiana Szkoły przez Ucznia

1)    Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne. Nad zwrotem tych podręczników czuwa Wychowawca klasy.

2)    W przypadku niemożności zwrotu otrzymanych podręczników lub materiałów edukacyjnych zastosowanie ma rozdział V niniejszego Regulaminu.

§ 9. Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

1)    Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń zobowiązany jest do właściwego korzystania z książek.

2)    Uczeń ma obowiązek obłożyć podręczniki niezwłocznie po ich wypożyczeniu w celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i przechowywać książki w okładkach.

3)    Książki muszą być podpisane ołówkiem imieniem i nazwiskiem bieżącego użytkownika.

4)    Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw.

5)    Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

6)    Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

§ 10. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

1)    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

2)    Na żądanie nauczyciela Bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

3)    Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręczników lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

§ 11. Zakres odpowiedzialności

1)    Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2)    Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były: płyta CD, mapy, plansze itp., to zagubienie jednego z wymienionych elementów skutkuje koniecznością zwrotu wartości za całość.

3)    W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

4)    Wartość uszkodzonych, zniszczonych lub zagubionych podręczników ustala się na podstawie faktur zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz wpisów do księgi inwentarzowej podręczników.

5)    Zwrot kosztów za zniszczony lub zagubiony podręcznik lub materiał edukacyjny należy dokonywać na konto wskazane przez Dyrektora Szkoły. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę.

6)    konieczności zwrotu kwoty za zniszczony, uszkodzony lub zagubiony podręcznik informuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty Librus Wychowawca klasy.

7)    Wychowawca klasy podaje kwoty za poszczególne podręczniki lub materiały edukacyjne.

§ 12. Zwrot podręczników

1)    W przypadku braku zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Szkoła może żądać od rodziców ucznia pokrycia kosztów zakupu podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2)    Zwrot podręczników odbywa się w terminie ustalonym przez Wychowawcę z Nauczycielem bibliotekarzem.

3)    Zwrot podręczników następuje na podstawie list uczniów zawierających numery inwentarzowe wypożyczonych podręczników.

§ 13. Inwentaryzacja

1)    Inwentaryzacja zasobów Biblioteki odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

2)    Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 14 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych celem uzupełnienia zasobów.

§ 14. Postanowienia końcowe

1)    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu
i stosowania się do zawartych w nim postanowień podczas zwołanego przez wychowawcę na tą okoliczność spotkania.

2)    Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3)    Sprawy sporne pomiędzy Nauczycielem, Nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4)    Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5)    Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6)    Niniejszy Regulamin w chodzi w życie z dniem 04 września 2017 roku.

 

Z życia szkoły

 • 2012korczak125.JPG
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2013-bid076.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK