Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Świetlica szkolna Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
§1
Cele i zadania świetlicy

1. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę i pełni funkcję wychowawczą , organizuje pomoc w nauce oraz odpowiednie do niej warunki. Rozwija własne zainteresowania uczniów.
2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce ,
b) tworzenie warunków do pracy własnej , wyrabianie nawyku pracy samodzielnej,
c) organizowanie zabaw i gier ruchowych , integracyjnych, plastyczno-technicznych, muzycznych,
d) organizowanie konkursów i wystaw,
e) odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów,
f) kształtowanie nawyków kulturalnego życia codziennego,
g) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
h) kształtowanie nawyków higieny i czystości osobistej,
i) kształtowanie dbałości o zachowanie zdrowia,
j) rozwijanie samodzielności i samorządności dzieci,
k) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
l) koordynowanie i nadzorowanie spraw organizacyjnych związanych z obiadami szkolnymi: wydawaniem, spożywaniem i kontrolowanie obecności.
§2
Organizacja pracy świetlicy
1. Przerwa obiadowa trwa od 11.30-11.50,
2. Świetlica działała w godzinach 7.00-17.00
3. Zajęcia są prowadzone w różnych grupach wiekowych,
4. Świetlica realizuje zadania według własnego rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy ,
5. Rodzice dokonują zapisu dzieci do świetlicy w pierwszych dniach września,
6. Rodzice wypełniają karty zgłoszeniowe dzieci,
7. Pierwszeństwo do uczęszczania na zajęcia w świetlicy szkolnej mają uczniowie ,których rodzice (zarówno matka jak i ojciec) pracują.
8. Rodzice mogą dokonywać dowolnej składki członkowskiej na TPD w kwocie 30zł. Składki przeznaczone są na zakup między innymi gier, zabawek, płyt CD i DVD, materiałów papierniczych, piśmiennych.
9. O obecności rodziców (opiekunów ) będących pod wpływem alkoholu , których zachowanie może zagrażać bezpieczeństwu dzieci pracownicy szkoły zobowiązani są powiadomić dyrekcję szkoły i Straż Miejską lub Policję
§ 3
Wychowankowie świetlicy

1. Wychowankami świetlicy są uczniowie szkoły podstawowej z klas „0” – III;
2. Prawa uczestnika świetlicy:
a) prawo do wyboru zajęć spośród proponowanych form aktywności w danym dniu,
b) korzystanie z pomocy wychowawcy w odrabianiu lekcji,
c) wpływ na planowanie pracy świetlicy,
d) przebywanie w świetlicy po skończonych zajęciach, a nie w czasie przerw międzylekcyjnych,
e) przebywanie poza budynkiem szkoły (boisko szkolne) wyłącznie pod opieką wychowawcy świetlicy,
3. Obowiązki uczestnika świetlicy:
a) udział w jednej z proponowanych forma zajęć,
b) przestrzeganie wewnętrznego regulaminu świetlicy,
c) dbałość o porządek i wystrój świetlicy,
d) poszanowanie sprzętu i wyposażenia świetlicy,
e) kulturalne zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie posiłków,
f) otaczanie opieką, pomocą i życzliwością młodszych kolegów,
g) pozostawianie tornistrów i plecaków w wyznaczonym miejscu,
h) zgłaszanie wychowawcy chęci wyjścia z pomieszczenia świetlicy lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe (sala gimnastyczna, boisko),
i) bezwzględne zgłaszanie wychowawcy świetlicy wyjścia do domu pod opieką rodzica/innej osoby wymienionej w karcie zgłoszenia lub samodzielnie – na podstawie pisemnej zgody rodziców (opiekunów)
§ 4
Nagrody i kary

1. Nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy będzie karane poprzez:
a) ustne upomnienie ucznia przez wychowawcę świetlicy,
b) wpisanie uwagi do dzienniczka uwag ucznia.
§ 5
Pracownicy świetlicy

1. Pracownikami świetlicy są nauczyciele wychowawcy z odpowiednimi kwalifikacjami,
2. Obowiązki nauczyciela wychowawcy określają odrębne przepisy.
§ 6
Dokumentacja świetlicy

1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,
b) zeszyt zapisów dzieci do świetlicy,
c) dziennik zajęć,
d) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy, wypełnione przez rodziców dzieci,
e) abonamenty obiadowe,
f) miesięczne zestawy obiadowe.

 

Z życia szkoły

 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG
 • 2014-mit-010.jpg
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-bid076.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK