Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Regulamin korzystania z boiska szkolnego w czasie pandemii

Email Drukuj PDF

Regulamin korzystania z boiska szkolnego w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ.U. poz.792 z późn.zm )

Postanowienia ogólne.

1. Od 18 maja 2020 r. udostępnianie boiska szkolnego możliwe jest w godzinach pracy szkoły od poniedziałku do piątku zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i ścisłym przestrzeganiem jego zapisów.

 

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:

1. Zachowanie dystansu społecznego.

2. Na obiekcie boiska znajduje się przenośny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

3. Ograniczenie liczby osób grupy zorganizowanej, przebywających jednocześnie na boisku, maksymalnie do 14 osób (plus 2 trenerów).

4. Korzystanie z boiska w 45 minutowych cyklach czasowych rozpoczynających się o pełnych godzinach.

5. Trenera/opiekuna grupy obowiązuje weryfikacja uczestników.

6. Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.

7. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników i opiekunów, odpowiada trener.

8. Udostępnianie boiska szkolnego odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji zgłoszonej  telefonicznie lub mailowo i podpisania stosownej umowy.

9. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren boiska wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.

10. Uczestników zajęć na boisku obowiązuje dezynfekcja rąk, która odbywa się pod nadzorem trenera/opiekuna grupy.

11. Obowiązuje korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boiska.

1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionego boiska.

2. Rejestr wejść prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły.

3. Obowiązuje korzystanie z koszy na śmieci zgodnie z ich oznakowaniem.

4. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,

5. Dezynfekcja urządzeń sportowych odbywać się będzie nie rzadziej niż co drugą grupę.

Postanowienie końcowe

1. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy głównym wejściu na teren boiska szkolnego.

2. Pracownik szkoły - osoba nadzorująca ma prawo wyprosić osoby, które nie stosują się do niniejszego regulaminu.

3. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu dyrektorowi szkoły i Policji.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA na terenie SP Nr 280

PROCEDURA KONSULTACJI

 

Regulamin korzystania z boisk przyszkolnym w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania placówek oświatowych.

W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( DZ.U. poz.792 z późn.zm ) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi        Nr 280 w Warszawie ogłasza , że w okresie od 18 maja 2020r.  boisko szkolne czynne będzie od 13.00 – 19.00.

 

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Od 18 maja 2020r. udostępnione zostaną boiska przyszkolne zgodnie z niniejszym regulaminem.
 3. Pierwszeństwo w korzystaniu z udostępnionych boisk mają uczniowie przebywający pod opieką wychowawców szkoły.
 4. Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i ścisłym przestrzeganiem jego zapisów.
 5. Do regulaminu dołączone zostają załączniki nr1 – rejestr osób korzystających z boiska ( imię i nazwisko uczestnika), nr 2 – harmonogram dezynfekcji.
 6. Obowiązujące zasady bezpieczeństwa:
 7. Zachowanie dystansu społecznego.
 8. Na obiekcie boiska zainstalowany został dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 9. Zasłanie twarzy w drodze na obiekt sportowy i w drodze powrotnej.
 10. Ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku, maksymalnie do 14 osób ( plus 2 trenerów jeśli jest to grupa zorganizowania).
 11. Korzystanie z boiska w 45 minutowych cyklach czasowych rozpoczynających się o pełnych godzinach.
 12. Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do osoby nadzorującej osób wchodzących na boisko) – budynek szkolny, wejście główne.
 13. Korzystanie z koszy na śmieci zgodnie z ich oznakowaniem.
 14. Brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
 15. Dezynfekcja urządzeń sportowych odbywać się będzie nie rzadziej niż co drugą grupę.
 16. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających boisko odbywać się będzie w obecności pracownika szkoły.
 17. Korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
 • Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boisk przyszkolnych:
 1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionych boisk .
 2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.
 3. Rejestr wejść prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracowni szkoły.
 4. Pracownik nadzorujący jest uprawniony do niewpuszczenia na teren przyszkolny osób z wyraźnymi oznakami choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu.
 5. Grupy zorganizowane (Kluby sportowe, grupy wynajmujące na podstawie umów)
 6. Uczestnicy i Trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 7. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników i opiekunów odpowiada trener .
 8. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji zgłoszonej  telefonicznie lub mailowo.
 9. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.
 10. Osoba nadzorująca nie wpuszcza na teren przyszkolny osób nie będących uczestnikami lub trenerami.
 11. Postanowienie końcowe
 12. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy głównym wejściu na teren szkoły.
 13. Pracownik szkoły- osoba nadzorująca ma prawo wyprosić osoby , które nie stosują się do niniejszego regulaminu.
 14. W przypadku niezastosowania się do niniejszego regulaminu pracownik szkoły jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.