Szkoła Podstawowa nr 169 w Łodzi

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

Nabór do oddziału dwujęzycznego od kl. VII

Email Drukuj PDF

Oddział dwujęzyczny z językiem angielskim od klasy VII
Zapraszamy szóstoklasistów do nauki języka angielskiego w klasie VII w oddziale dwujęzycznym. Cykl nauczania w oddziale dwujęzycznym trwa 2 lata. Oddziały dwujęzyczne są skierowane do uczniów uzdolnionych językowo i zmotywowanych do pracy.

Regulamin przyjmowania uczniów w roku szkolnym 2019/2020
do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim
w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe

1. Do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 

1) otrzymał promocję do klasy VII;

2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;

3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

3. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego przystępują w wyznaczonym terminie do sprawdzianu predyspozycji do nauki języków obcych. Jest to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej.

<< Deklaracja przystąpienia do testu predyspozycji językowych

<< Wzór pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego
w  Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi na rok szkolny 2019/2020

od 13 maja

do 24 maja

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej deklaracji do przystąpienia do testu predyspozycji językowych. Deklaracja również dostępna w sekretariacie szkoły.

4 czerwca (wtorek)

8.45 - 9.45

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci, którzy nie są uczniami SP nr 169 muszą mieć przy sobie legitymację szkolną.

11 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.

Od 21 czerwca do

26 czerwca  do godz. 15.00

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII.

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole do której kandydat aplikuje, nie weźmie on udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

27 czerwca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

do 28 czerwca  do godz. 15.00

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej. Wzór pisma dostępny w sekretariacie szkoły.

Uwaga!

W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

1 lipca do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

od 02 lipca

Rekrutacja uzupełniająca może odbywać się bezpośrednio w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami.

 

Z życia szkoły

 • 2014-mit-010.jpg
 • 2012absolwenti051.jpg
 • 2013-drodzica0017.jpg
 • 2013-japan2-013.jpg
 • 2013-japan2-007.jpg
 • 2015-zerowkai-047.JPG
 • 2015-zerowkai-022.JPG
 • 2015-zerowkai-038.JPG
 • 2014-szkola-002.jpg
 • 2013-drodzica0034.jpg
 • 2013-dbid_b006.JPG
 • 2012korczak125.JPG
 • 2013-bid076.JPG
 • 2012justyna067.JPG
 • 2013-dzien_otwarty-024.JPG

Akcje

LIBRUS e-DZIENNIK